ਗਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ ਜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ: ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬ੍ਰੈੱਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਲ: ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਵਾਇਟਾਮਿਨ-B12 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ: ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚਮਕਦਾਰ ਵਾਲ: ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਦੁਬਲਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰੇ: ਗਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤਲੇ ਬੰਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।