ਫ਼ਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਫ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੇਲੇ ਦੀ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖਾਣੇ ‘ਚ ਸੁਆਦ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫ਼ਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਵਾਇਟਾਮਿਨ B6, ਵਾਇਟਾਮਿਨ C ਦਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤਕ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਲੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ।
ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ – ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ‘ਚ ਫ਼ਾਈਬਰ ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਸਟਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।
ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰੇ – ਕੇਲੇ ‘ਚ ਫ਼ਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਾਲਤੂ ਫ਼ੈਟ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇ – ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੱਤ ਹਨ।
ਅਪਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ – ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾਏ – ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ‘ਚ ਵਾਇਟਾਮਿਨ A ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ – ਰੋਜ਼ ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ‘ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ‘ਚ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਜ਼ਮਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ – ਐਜ਼ਮਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ‘ਚ ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਧ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਐਜ਼ਮਾ ਹੋਣ ਦੇ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਨੀਮਿਆ – ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ‘ਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਖਾ ਕੇ ਇਲਾਇਚੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ‘ਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਹਾਵਾਰੀ ‘ਚ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ – ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਾਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ – ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਰਣਤੇ ਕਾਲਜੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।