ਸਮੱਗਰੀ
1/2 ਕੱਪ ਫ਼ਰੋਜਨ ਚੈਰੀ
1/2 ਲੋ ਫ਼ੈਟ ਦੁੱਧ
1/4 ਕੱਪ ਦਹੀਂ
1 ਚਮਚ ਬਲੂ ਬੇਰੀ ਅਤੇ ਰਸਬੇਰੀ
1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ
1/2 ਵੇਨੀਲਾ
8 ਆਈਸ ਕਿਊਬ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਬਲੈਂਡਰ ‘ਚ ਚੈਰੀ , ਦਹੀਂ, ਬਲੂਬੇਰੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਵਨੀਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਲੈਂਡ ਕਰੋ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ‘ਚ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਲਾਸ ‘ਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਪਰ ਚੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸਰਵ ਕਰੋ